Αργυρό τετράδραχμο Αλέξανδρος Γ’ του Μεγάλου

Αργυρό τετράδραχμο Αλέξανδρος Γ’ του Μεγάλου

Αργυρό τετράδραχμο Αλέξανδρος Γ’ του Μεγάλου 336-323 π.Χ. Εμπρόσθια όψη: Κεφαλή Ηρακλή με λεοντή. Οπίσθια όψη: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Δίας ένθρονος, φέρει στο δεξί χέρι αετό και κρατάει σκήπτρο. Νομισματική συλλογή Alpha Bank 5566.