Πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» «MANTO Blind Escort Apps» (ΜΑΝΤΟ) Κωδικός: T1ΕΔΚ-00593

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» «MANTO Blind Escort Apps» (ΜΑΝΤΟ) Κωδικός: T1ΕΔΚ-00593

Το 2018 o Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, σε σύμπραξη με το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς και τα Συστήματα Υπολογιστικής Όρασης IRIDA Labs Α.Ε, εγκαινίασαν την υλοποίηση του έργου, με τίτλο «Καινοτομικές Εφαρμογές Ψηφιακού Συνοδού Αυτόνομης Πλοήγησης για μη Βλέποντες».

Στόχος του η ανάπτυξη, πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση εφαρμογών αυτόνομης πλοήγησης για µη βλέποντες στην αιχμή της τεχνολογίας διεθνώς, µε διάκριση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, για την επίλυση προβλημάτων προσβασιμότητας των τυφλών στην καθημερινότητά τους, μετακίνησης αλλά και πρόσβασης σε πολιτιστικούς και άλλους φορείς.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο δε των διαρκών προσπαθειών για την καλύτερες δυνατές και στοχευμένες παροχές προς τον πληθυσμό στόχο, ο Φάρος Τυφλών μέσω του Μουσείου Αφής εφαρμόζει και μετά την τυπική λήξη του Προγράμματος αξιολόγηση των εφαρμογών, προς συνεχή ανατροφοδότηση από τους τυφλούς χρήστες για τις απαραίτητες αναπροσαρμογές και αναγωγή τους σε απόλυτα χρηστικά εργαλεία. Απώτερος στόχος είναι η επικοινωνία και η ευρεία διάθεσή τους στην κοινότητα των μη βλεπόντων για την επέκταση των θετικών αποτελεσμάτων σε διάφορους τομείς του καθημερινού βίου, τη σταδιακή άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των χρηστών.

Παράλληλα, ενημερώνει σχετικά και το βλέπον κοινό, στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων ευαισθητοποίησης για την ανάγκη θεμελίωσης διευκολυντικών, σύγχρονων μέσων για την αξιοπρεπή και ποιοτική καθημερινότητα των μη βλεπόντων και σταδιακής «εκπαίδευσης» του συνόλου της κοινωνίας σε όρους ισότιμης και δημιουργικής συνύπαρξης με τον πληθυσμό αυτό.